Partneři

Náš včelařský spolek je hrdý na to, že může na svém webu označit některé subjekty jako své partnery. Naši partneři sledují naše aktivity a podporují nás při realizaci různých akcí. Staráme se o včelstva, která vykonávají hlavně opylovací službu v naši přírodě a nám lidem dávají zdravé potraviny.
Náš spolek sdružuje aktivní včelaře ze širokého okolí. Naše Včelařská akademie, která má už nějakou tradici v duchu svého projektu poskytuje zájemcům o včelařství a začínajícím včelařům ucelený soubor informací. Lektoři, uznávaní odborníci oboru předávají své bohaté zkušenosti a je našim cílem pozvednout úroveň včelařství v našem regionu.


1. Krajský úřad Moravskoslezského kraje je nejvýznamnější partner. Velmi citlivě reaguje na naše návrhy a pokud projekt má smyl, tak nás podpoří. Samozřejmostí je zpětná vazba a jsme velmi rádi, že jsme bráni představiteli Krajského úřadu za rovnocenné partnery.

Hejtman KÚ MSK prof. Ing. Ivo Vondrák,CSc. převzal osobní záštitu na našim jarním veletrhem "VČELA!!!" Rok 2019 byl prvním ročníkem a hned mimořádně úspěšný. Rok 2020 bohužel zmařil koronavir, ale naše odhodlání pro rok 2021 bylo o to více umocněno.

Náměstkyně hejtmana pro Životní prostředí, paní Ing. Jarmila Uvírová je velmi vnímavý člověk a pro podporu kvalitních akcí má velké srdce. Podporuje naše dlouhodobé aktivity v Projektu "Úlové váhy", kdy na 18 stanovištích v kraji naši členové sledují prostřednictvím wifi technologie úživnost včelstev v krajině. Tento dlouhodobý projekt běží a s výsledky pravidelně představitele kraje seznamujeme. Zajímavostí tohoto projektu je spolupráce s Českou zemědělskou Univerzitou Praha, která je smluvní a věříme, že velmi perspektivní.
Paní náměstkyně podporuje náš projekt "Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji", který běží v roce 2020 a je velmi pozitivně vnímán včelaři a ostatní veřejnosti.

2. Zemědělská Univerzita Praha, je významný partner. Jejich projekt "Včelstva online" je celorepublikovým projektem a jsme rádi, že nás přizvali do jeho realizace. Vedoucím projektu ze strany ČZU je doc. Ing. Jan Bartoška, PH.D., který je pro nás duchovním otcem projektu.

3. Magistrát města Karviná je dlouholetým partnerem. Pod patronací města Karviná a hlavně bývalého  primátora pana Tomáše Hanzla jsme vybudovali v areálu spolku spolkovou včelnici s proskleným úlem. Stávající primátor města pan Ing. Jan Wolf vnímá nás včelaře jako " užitečný druh" a se zájmem sleduje aktivity naše spolku o které se zajímá.

4. Obec Horní Suchá je významným partnerem našeho spolku. Představitelé obce podporují hlavně naše členy, kteří mají včelstva umístěné v katastru obce a to nákupem zařízení pro zdolávání léčby včelstev. Naši členové, občané obce Horní Suchá spolupracují se školami obce a každoročně organizují medové dny.

5. Včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí z.s. je významný partner. Je to první včelařský spolek, který opustil řady ČSV a je pro nás významným mentorem. Spolupráce spočívá v přizývání se navzájem na včelařské akce a výměna zkušeností.

6. Včelařský spolek pro Kobeřice a okolí z.s. je náš významný partner v regionu. Vzájemně se navštěvujeme a vyměňujeme si informace. Podporuje tento spolek zajišťování léčiv pro včely a oni nám pomáhají zajišťovat naše akce pořadatelsky.

7. Vast-Oil spol. s r.o. je významný filntrop pro náš spolek. Podporuje naše aktivity slevou pro naše členy na zakoupené včelařské potřeby a poskytováním prostor svého areálu pro konání našich akcí. "Úlové váhy"

Projekt vymysleli na Zemědělské Univerzitě Praha a zapojili se desítky subjektů v celé ČR a SR. Vedoucím projektu je doc. Ing. Jan Bartoška, Ph.D., který nás do projektu přizval a nejen metodicky s námi spolupracuje.
Náš spolek se do projektu zapojil prostřednictví 18 úlových vah, které jsou umístěné v různých koutech našeho kraje a naši členové sledují snůškové podmínky. Cílem je vyhodnocení úživnosti krajiny pro naše včelstva a celý projekt je koncipován jako dlouhodobý projekt. Silnou podporu v tomto projektu cítíme ze strany našeho Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, který nám pro tyto účely zakoupil 18 úlových vah, které posílají online údaje na portál ČZU. Včelaři vedou doprovodné fenologické pozorování.

Informace o novém dotačním programu Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji 2022

Dobrý den,
vzhledem k blížícímu se termínu, kdy budou moct včelaři podávat své žádosti v rámci krajského dotačního programu Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji 2022 bych Vám chtěl zaslat pár informací, které pro Vás a členy Vašich spolků mohou být užitečné.

Na program jsou vyčleněny 2 mil. Kč. Žádosti se podávají od 3.1.2022 od 9:00 s tím, že se po naplnění alokace programu se uzavře příjem žádostí.

Podmínky programu byly nastaveny stejně jako pro rok 2021, dle podmínek Programu jsou poskytovány účelové neinvestiční dotace na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji, a to na:

  1. obnovu maximálně 7 včelích úlů pro jednotlivé včelaře,
  2. včelařské spolky mohou žádat na pořízení včelařského zařízení na zpracování včelího vosku nebo zařízení na tepelné ošetřování včelstev proti Varroa destructor nebo lisu na výrobu mezistěn nebo
  3. podporu vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství (taky pro spolky).

V rámci podporované oblasti Programu a) obnova včelích úlů, mohou žádat o dotaci fyzické osoby, které mají na území Moravskoslezského kraje svá včelstva. V rámci zbývajících oblastí podpory Programu b) a c) mohou žádat o dotaci včelařské spolky se sídlem na území Moravskoslezského kraje.

Minimální výše dotace je 10.000 Kč a maximální výše dotace je 50.000 Kč.

Moravskoslezský kraj se bude finančně spolupodílet na úhradě vlastního podílu žadatele na uznatelných neinvestičních nákladech projektu maximálně do 75 % prokázaných uznatelných nákladů na realizaci projektu (při plném využití dotace 50 tis. Kč proto uveďte částku za celkové uznatelné náklady 66.670 Kč, při částečném využití dotace potom uveďte celkové uznatelné náklady podle Vašich odhadů).

Zde posílám odkaz na podmínky programu a jeho přílohy: https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-vcelarstvi-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2022-9553/

Zde posílám odkaz přímo na elektronickou žádost, kde se registrujte a žádost vyplňte (odešlete ji až dne 3.1.2022 po 9:00, ne dříve): https://podatelna.msk.cz/rap05/default.html?c=SetDefaultForm&idfor=KUMS00W0A8XX

Poznámky:

  • pokud jste již registrovaní z minulých let programu, použijte Váš přihlašovací e-mail
  • pokud jste zapomněli heslo, klikněte na „zapomenuté heslo“ a postupujte podle požadavků formuláře
  • spolky jako žadatelé by měly primárně použít přihlášení ne e-mailem, ale datovou schránkou

Přeji Vám hezký den a v případě nejasností se na mne obraťte,

Bc. Petr Zajac
referent pro dotace z externích zdrojů
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava
Tel.: 595 622 725
E-mail: petr.zajac@msk.cz
www.msk.cz