Zápis z Výroční členské schůze 2018 VSMaS,z.s.

Program:

1. Zahájení

2. Volba mandátové, volební a návrhové komise

3. Zpráva o činnosti za rok 2017

4. Zpráva o hospodaření za rok 2017

5. Zpráva kontrolní komise

6. Diskuze

7. Návrh plánu práce a rozpočet na rok 2018

8. Různé

9. Návrh na usnesení

10. Závěr

1. Předseda Mgr.Václav Sciskala zahájil schůzi a přivítal přítomné členy. Hlasováním byl jednomyslně schválen navržený program schůze.

2. Dále byla zvolena mandátová komise Sýkora, Řepka, Liszok a návrhová a volební komise Jaroň, Tichý, Macháček, komise byly přítomnými členy hlasováním jednomyslně schválené.

3. Zprávu o činnosti za rok 2017 přednesl předseda.

a) VA VSMaS,z.s. je již druhým rokem v běhu,od května proběhnou posluchačům praktická cvičení na včelnici. Zároveň je již připraven třetí ročník VA VSMaS,z.s. Připravuje se VA pro pokročilé dle zájmu posluchačů z předešlých let. VSMaSz.s. založil v Karviné pro děti včelařský kroužek a jednou měsíčně pátky pro včelaře.b) Spolek zajistil členům odeslání vzorků na vyšetření varroázy,

c) léčiva opět zajistíme prostřednictvím našeho spolku pro členy a spolky Budišov nad Budišovkou a Kobeřice.

d) ZÁKON 166/1999 Sb. ZÁKON O VETERINÁRNÍ PÉČI

§ 5 včelař je povinen vést záznamy o tom, kdy a které léčivé přípravky a látky, jimiž mohou být nepříznivě ovlivněny živočišné produkty, byly podány zvířatům, (např. jedná se o léčiva, u kterých je omezení ve vztahu k medu např. zejména GABON, VARIDOL, MP10, M1 AER…)

e) Předseda vyzvedl důležitost vzájemné komunikace spolku se členy, kdy komunikujeme vzájemně většinou přes náš web, nebo emaily. Náš spolek, zvládl výborně rozjezd, má vizi do budoucna, jak pro své členy, tak i ve prospěch včel. Rádi bychom však, aby se zapojili i ostatní členové, kteří mají chuť přispět svou iniciativou. Přivítali bychom někoho, kdo by pomohl p. Kunčickému třeba založením a vedením Faceboocu, pokud bychom vytvořili klub, mohli bychom vydávat spolkový Bulletin.

Velké poděkování patří panu Kunčickému za vedení našeho webu.

f) Chtěli bychom založit také klub pro zdraví včel alespoň o třech lidech, kteří by se starali o aktuální zdravotní otázky včel.

g) Pro včelaře i veřejnost je zřízen v Medocentru včelařský dispečink.

h) Předseda také informoval členy, že z města Karviné dostal náš spolek finanční podporu na vybudování včelnice v Medocentru, která bude sloužit včelařskému kroužku i včelařům při pátečních setkáních.

4. Zprávu o hospodaření za rok 2017 přednesl Jiří Hymon.

5. Ve Zprávě kontrolní komise předseda RK sdělil, že účetně je vše v pořádku, účetnictví vede profesionální účetní. Spolek nemá žádné dluhy a žádné zaměstnance. Účetní uzávěrka je dobře provedena.

6. Diskuze:

a) za spolek žádáme finanční podporu různě a především formou datací,

b) návrh aby žádost o dotaci 1D se podávala na ČSV za spolek pro všechny členy hromadně, tak jako u ZO ČSV a ne jednotlivě každý člen samostatně,

c) pověřujeme předsedu v tomto smyslu jednal z MZ a SZIF a k tomuto aby se připojily i spolky Budišov nad Budišovkou a Kobeřice.

d) Výjezd na včelnici Kobliha Strnad 500Kč. na osobu, předseda emailem zjisti počet zájemců.

e) Projekt úlové váhy - vytvoření pozorovacích stanovišť prostřednictvím portálu včely online, zájemci se přihlásí prostřednictvím emailu předsedovi, nebo jednatelce. f) Hledá se zájemce o výpomoc s vedením klubu mladých včelařů,

g) koncem června se v Medocentru budou pořádat medové dny v Karviné,

h) náš spolek pro zájemce o vzdělávání ve včelařském oboru pořádá kurzy i přednášky.

i) Čím budeme letos léčit? Je možno objednat si Gabon Flum. Do 15.5. se musí zaslat žádost na, jednotlivá léčiva na celý rok. Při převzetí léčiv neopomenout zkontrolovat aspirační dobu léčiv.

7. Návrh plánu práce a rozpočet na rok 2018 byl přijat jednomyslně.

8. Různé: členové mají možnost připojit svůj podpis k petici ze dne 21.3.2018 proti zveřejnění osobních údajů na LPIS a proti aplikaci postřiků jednorázovým souhrnným sdělením na celý rok.

9. Usnesení bylo přijato jednomyslně ( příloha zápisu usnesení).

10. Na závěr předseda poděkoval všem členům za účast i konstruktivní návrhy v diskuzi.

Zapsala: Alena Vítková v Karviné 14.4.2018