Zápis z Valné hromady VSMaS,z.s. 8.4. 2017

Zápis z Valné hromady VSMaS,z.s. 8.4. 2017

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba mandátové, volební a návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti za rok 2016
 4. Zpráva kontrolora
 5. Diskuze
 6. Návrh úpravy Stanov VSMaS, z.s.
 7. Návrh plánu práce a rozpočet na rok 2017
 8. Návrh pojišťovny ČPP pro VSMaS, z.s
 9. Různé
 10. Volby výboru a kontrolní komise VSMaS, z.s.
 11. Návrh na usnesení
 12. Závěr

Valnou hromadu VSMaS, z.s. zahájil přivítáním členů, předseda spolku Mgr.Václav Sciskala. Předseda jako první bod pro jednání vyzval členy VH ke hlasování o schválení programu VH VSMaS,z.s.

1. Schválení programu  - VH schválila program jednomyslně.

2.VH zvolila pracovní komise v tomto složení:

mandátová  – Řeba, Klotka, Socha Ladislav

volební  –Ing. Síkora, Gamrot, Zeman

návrhová  – Jaroň,  Ing.Klotek, Tichý

3. Zprávu o činností  VSMaS, z.s. za rok 2016 přednesl předseda. Ve zprávě pro VH zazněly informace o proběhlé činnosti spolku a práci výboru. Prezentoval vytvoření 3 klubů z našich členů v rámci našeho spolku a to, klub Horní Suchá, Záblatí a Karviná. Dále hovořil o tom, že jako spolek s roztroušenou členskou základnou, po regionu i mimo něj, jsme zvládli všechny formální a také administrativní záležitostí spojeny se založením Včelařského spolku Moravy a Slezska, z.s. a také jsme rozvinuli spolkovou činnost pro své členy. Pro začínající včelaře 1. 10. 2016 jsme založili Včelařskou akademii v Opavě na Slezské univerzitě, VA jsme zaštítili ochrannou známkou. Do VA se přihlásilo 35 posluchačů z celého našeho regiónu.VA bude pokračovat i v dalším běhu. Předseda VH také informoval o tom, že v MS-kr. vznikly také samostatné včelařské spolky a to, včelařský spolek Budišov nad Budišovkou, Včelařský spolek Kobeřice a Včelařský spolek Dobrá a okolí. Předseda řekl, že nově vzniklé spolky mají zájem s námi spolupracovat. VSMaS, z.s.  jakožto regionální spolek je může zaštiťovat v rámci vzájemné dohody při jednáních se státní správou. V případě zájmu spolků bychom jim poskytovali také servis, jako třeba hromadné objednání léčiva. VH spolupráci se spolky schválila.

4. Ve zprávě o hospodaření zaznělo, že spolek má vedeno účetnictví profesionální účetní. Účetnictví je vedeno v podvojném účetnictví. V roce 2016, jsme měli příjmy z členských příspěvků, Včelařské akademie a sponzorských darů.

5. Zprávu KK přednesl předseda komise Jiří Hymon. Účetní uzávěrka za rok 2016 je naprosto v pořádku a nebylo shledáno žádné pochybení v hospodaření spolku.

6. V rámci diskuse k předneseným zprávám zazněl návrh na poplatek pro právnické osoby. VH schválila navržený poplatek pro právnické osoby ve výši 10% z provedených výkonů VSMaS,z.s.

7. Předseda navrhl VH úpravu Stanov VSMaS,z.s. konkrétně v čl.6 se změní: předseda je  nejvyšším  výkonným představitelem spolku a navenek za spolek jedná. Podpisování za spolek se děje tak, ž e k názvu spolku vždy připojí svůj podpis předseda. V ostatním se se text stanov v čl. 6 nemění. Změna stanov byla schválena jednohlasně.

8.  Předložený Návrh práce na rok 2017 byl schválen jednohlasně.  Z pléna VH zazněl návrh, zařadit v rámci VA přednášky také pro pokročilé včelaře, jako další její pokračování. K tomuto se vyjádřila jednatelka spolku Alena Vítková, že je to sice složité, po vzájemné dohodě přímo s posluchači by to bylo však možno realizovat. Předseda k tomuto dodal, že právě vzniklé pravidelné besedy v Karviné v medocentru Vastoil , jsou k tomuto přesně jsou určeny.

9.  Nabídka pojištění včelařů, návrh pojišťovny ČPP, předsedou členům byla rozeslána již dříve.  Nabídka je cílená na základní pojištění  20kč. za úl na rok. Ze strany členů o toto pojištění je zájem. Zpětnou vazbou jednotliví členové předsedovi odpoví, kolik včelstev chce kdo pojistit. VH předsedu nadále pověřuje jednat s pojišťovnou dále, ale upřesnit pojistná plnění.

10. Vstup VSMaS, z.s. do Asociace spolků. Hlasováním bylo 100% přítomných hlasujících členů pro vstup do Asociace spolku.

11. Dle mandátové komise je přítomných 34 členů, VH je usnášeníschopná.

Volby do doplnění výboru a kontrolní komise VSMaS, z.s.

a)volba členů do výboru VSMaS, z.s.

navržení členové výboru VSMaS, z.s. –Jiří Tichý, Vojtěch Řepa, Pavel Klotka, Ing. Zdeněk Jaroň, Ladislav Socha.

Jednomyslným hlasováním byli navržení členové schválení VH do výboru VSMaS, z.s., bez zápisu ve spolkovém rejstříku

b)volba členů do KK VSMaS, z.s.

navržení členové KK VSMaS, z.s. – Pavel Síkora, Karel Gamrot

Jednomyslným hlasováním byli navržení členové schválení VH do KK VSMaS, z.s.

Návrh na usnesení:

Valná hromada VSMaS, z.s. schvaluje, mandátovou, volební a návrhovou komisi. Zprávu o činnosti za rok 2016, zprávu kontrolora a roční uzávěrku roku 2016. Dále schvaluje návrh úpravy Stanov VSMaS, z.s., návrh plánu práce na rok 2017, členství v Asociaci včelařských spolků se 100% účastí. Volbou schvaluje doplnění členů do výboru VSMaS,z.s. o členy Jiřího Tichého, Vojtěcha Řepu, Pavla Klotka a  Ing.Zdeňka Jaroně. Schvaluje volbou doplnění členů do KK VSMaS, z.s.  Pavla Síkory a Karla Gamrota. Dále schvaluje návrh pojišťovny ČPP. VH také schvalila navržený poplatek pro právnické osoby ve výši 10% z provedených výkonů VSMaS.

VH VSM aS, z.s. ukládá předsedovi zapsání změny Stanov a změny KK, jednateli zápis z VH uveřejnit na našem webu, výboru rozpracovat plán práce. VH VSMaS, z.s. vyslovuje poděkování Aleně Vítkové za realizaci Včelařské akademie. Usnesení bylo schváleno 100% účastníků VH VSMaS, z.s.   

Zápis zpracovala: jednatelka VSMaS, z.s. Alena Vítková,

v Opavě 11. 4. 2017