Zápis z Valné hromady VSMaS,z.s. 29.8.2020 Stonava

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba komisí: návrhové, mandátové a volební komise
 3. Zpráva o činnosti spolku za rok 2019
 4. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2019
 5. Zpráva kontrolní a revizní komise
 6. Diskuze
 7. Volby výboru VSMaS,z.s.
 8. Volby kontrolní a revizní komise VSMaS,z.s.
 9. Návrh plánu práce a rozpočtu na rok 2020, výhled na rok 2021
 10. Různé
 11. Návrh na usnesení
 12. Závěr

1. Zahájení VH VSMaS,z.s. provedl předseda přivítáním přítomných členů spolku.

2. Byla provedena volba členů do komisí MK, NK, VK,

 • Mandátová komise - Sikora, Imrišek, Vičan,
 • Návrhová komise – Tichý, Vluka, Klotka,
 • Volební komise – Liszok, JUDr. Jonszta, Pavlík.
 • Hlasováním byla volba členu komisí následně jednomyslně VH VSMaS,z.s. schválena.

3. Zprávu o činnosti spolku přednesl předseda, kde od založení spolku chronologicky zhodnotil celé období fungování našeho spolu. Uvedl, je nás 107 členů, vytvořili jsme místní kluby jako Záblatí, Karviná, H. Suchá kde každý klub pracuje dle spolkové náplně činnosti i své koncepce. Spolupráce se Státní správou a MZ je korektní, jsme zváni a jsme účastníky jednání o věcech včelařů. S KÚ MSKr. jsme se setkali s velmi příznivým a vstřícným jednáním vůči našemu spolku. KÚ MSKr. nás podporuje a to finančně, formou dotačních titulů, které pro včelaře připravil. Prostřednictvím dotací jsme si pro spolek pořídili např. výukové pomůcky pro VA VSMaS,z.s. , pro spolek tepelnou komoru na ošetřeni včelího plodu proti varroáze.

Dále uvedl, vzdělávaní VA VSMaS,z.s. a besedy v Karviné kde máme také vytvořenou spolkovou včelnici, jsou dobré akce spolku které fungují a mají pozitivní ohlas z řad včelařů . Vzdělávání včelařů je prioritou našeho spolku.

Propagační činnost spolku provádíme jak vlastní iniciativou členů spolku, tak i formou médii.

9.a 10. 10.2020 proběhne 2. ročník našeho včelařského Veletrhu na Černé louce v Ostravě. Tento Včelařský veletrh je náhradou za připravovaný Včelařský veletrh který se měl uskutečnit na jaře v Březnu a díky celostátní karanténě Kovit 19 nám byl zrušen. Dnes máme již pro Včelařský veletrh 2021 zamluven termín na Černé louce na příští rok v Březnu.

Dále předseda přednesl svou vizi, jak by měl náš spolek fungovat a kde a k jakým cílům směřovat a to vše především ve prospěch a za spolupráce členů spolku. Připomenul také, že náš spolek úzce spolupracuje i z jinými včelařskými spolky zejména s nově založenými spolky v MSKr. formou o vzájemné spolupráci. Naše spolupráce se včelařskými spolky má přesah i za hranice naší země. Ze Slonzským včelařským spolkem máme již léta výbornou spolupráci i přátelské vztahy.

Předseda na závěr poděkoval všem členům výboru za jejích minulou práci pro spolek.

Zhodnocení VA VSMaS,z.s. za rok 2016-20 provedla Vítková. Uvedla o včelařskou akademii je zájem především z řad zájemců, kteří teprve chtějí začít včelařit, což je pro nás velmi potěšující a pro obor včelařství přínosné v tom, že se odborná úroveň začínajících včelařů zvyšuje. Každý rok máme naplněnou učebnu s 30 i více posluchači. Za čtyři roky jsme vzdělali v oboru včelařství 100 posluchačů což si myslím, že je krásné číslo. VA VSMaS,z.s. tímto směrem a v rozsahu vzdělávaní které poskytujeme posluchačům doposud, bude pokračovat i nadále. Pro rok 2020/21 máme již posluchače přihlášené, kapacita míst je zatím ještě volná.

4. Zprávu o hospodaření za rok 2019 a výhled na rok 2021 přednesl předseda. Hlasováním byl schválen rozpočet za rok 2019 a také návrh rozpočtu na rok 2021.

5. Zprávu Revizní kontrolní komise přednesl předseda RK Hymon, kde uvedl že komise neshledala žádné nedostatky či pochybení ve vedení účetnictví a hospodaření spolku.

6. Diskuze ke zprávám :

- p. Hymon - p. Kunčickému navrhuje finanční odměnu za vytvoření a vedení spolkových webových stránek,

- p.Hymon návrhuje založit fecebooc pro sdělováni informací o spolkových akcích a životě spolku,

- p. Hymon žádá zjednat nápravu pro fungování všech úlových vah,

- p. Hymon navrhuje- 1D dotace pro včelaře a EU dotace pro včelaře jednat s MZ a SZIF o možnosti administrace dotace VSMaS,z.s.,

- p.Hymon navrhuje - VA VSMaS,z.s. aby člen našeho spolku měl zvýhodněné kurzovné,

- p.Vičan navrhl založení klubu ze členů našeho spolku na Vsetíně,

- p, Vičan pozval členy spolku na 2. ročník Medolízačky v Semetíně.

7. Zpráva Mandátové komise, VH VSMaS,z.s. je usnášení schopna a oprávněná volit.

8. Zpráva Volební komise, byl zvolen vícečlenný výbor.

Do výboru VSMaS,z.s. byli zvoleni tito členové výboru:

Sciskala, Plšek, Vítková, Ostárek, Vičan, Kozilek, Kunčický, Habura, Henner, Jaroň, Řepa, Ptošek, Tichý

Do Kontrolní revizní komise VSMaS,z.s. byli zvoleni tito členové:

Hymon, Sikora, Gamrot

Členové výboru a Revizní a kontrolní komise byli zvoleni na čtyřleté volební období.

9. Členové výboru VSMaS,z.s. se sešli a byl zvolen :

předseda - Mgr. Václav Sciskala

místopředseda – Karel Ostárek

jednatel – Alena Vítková

Členové Revizní a kontrolní komise VSMaS,z.s.se sešli a byl zvolen :

předseda – Jiří Hymon

10. Návrhová komise přednesla návrh na usnesení VH VSMas,z.s. :

- schvaluje zprávy komisi MK,NK, VK,

- schvaluje volbu výboru VSMaS,z.s.,

- schvaluje volbu Revizní a kontrolní komise VSMaS,z.s.,

- schvaluje nepeněžní odměny pro členy výboru za práci pro spolek : Ostárek, Hymon, Plšek, Vičan, Kunčický, Sciskala, Vítková,

- schvaluje členský příspěvek 250Kč.,

- ukládá předsedovi zapsat listinné dokumenty do rejstříku spolku,

- ukládá předsedovi vyvolat jednání s ČZU a rozpracovat projekt úlových vah,

- ukládá výboru pokračovat v projektu úživnosti krajiny,

- ukládá výboru připravit včelařský veletrh 2020 v Ostravě na Černé louce,

- ukládá Aleně Vítkové přípravu dalšího ročníku VA VSMaS,z.s.,

- bere na vědomí poděkování Aleně Vítkové za přípravu a vedení VA VSMaS,z.s.,

VH VSMaS,z.s. jednomyslným hlasováním usnesení ze dne 29.8.2020 schválila.

 

Na závěr předseda spolku Mgr.Václav Sciskala popřál jak členům výboru tak ostatním přítomným členům mnoho sil a elánu pro práci ve prospěch spolku i včel,tak i v osobním svém životě.

 

V Opavě 1.9.2020

zprávu vypracovala Alena Vítková