Nařízení Státní veterinární správy 2022

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 75a odst. 1 a 2 veterinárního zákona nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření:

k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji:

Čl. 1

Vymezení ochranného pásma

Ochranným pásmem vymezeným v okruhu minimálně 3 km kolem ohniska nákazy, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se stanovují tato katastrální území v územním obvodu Moravskoslezského kraje: Karviná-město (663824), Ráj (663981), Staré Město u Karviné (664197), Dolní Marklovice (720321), Petrovice u Karviné (720356), Prstná (720364)

Čl. 2

Opatření v ochranném pásmu

(1) Zakazuje se přemisťování včel a včelstev ze stanoveného ochranného pásma.

(2) Přemístění včel a včelstev uvnitř ochranného pásma je možné jen se souhlasem Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli nebo vzorku včel ošetřujících plod na původce moru včelího plodu. Toto laboratorní vyšetření musí být provedeno ve Státním veterinárním ústavu Praha, Jihlava nebo Olomouc (dále jen „státní veterinární ústav“) a nesmí být starší 12 měsíců před předpokládaným termínem přemístění. Vzorky jsou odebírány ze stanoviště, ze kterého jsou včely a včelstva přemísťovány.

(3) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje provést neprodleně prohlídku včelstev v období příznivých klimatických podmínek z hlediska biologie včel s rozebráním včelího díla a v případě zjištění příznaků nasvědčujících onemocnění moru včelího plodu o tom ihned uvědomit Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj, prostřednictvím následujících kontaktů: tel. č. +420 596 781 910, ID datové schránky: vc98dh6, e-mail: epodatelna.kvst@svscr.cz.

(4) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje provést odběr vzorků včelí měli nebo vzorků včel ošetřujících plod ze všech včelstev na všech stanovištích umístěných ve stanoveném ochranném pásmu a zajistit jejich neprodlené laboratorní vyšetření ve státním veterinárním ústavu, pokud toto vyšetření nebylo provedeno ve státním veterinárním stavu v posledních 12 měsících před účinností tohoto nařízení. Vzorky musí být předány k laboratornímu vyšetření nejpozději v termínu do 16.09.2022.

Odběr vzorků se provádí následujícím způsobem:

V případě odběru směsných vzorků včelí měli vloží chovatelé do všech včelstev chovaných v ochranném pásmu jednorázové podložky určené k odběru vzorků včelí měli ve vegetačním období. Nejdříve po 14 dnech od umístění jednorázových podložek do včelstev je chovatelé vyjmou, zabalí, označí adresou, registračním číslem včelaře, registračním číslem stanoviště a čísly úlů, ze kterých směsný vzorek pochází. Jeden směsný vzorek může obsahovat včelí měl nejvýše od 10 včelstev. Směsné vzorky včelí měli předají k bakteriologickému vyšetření do státního veterinárního ústavu. Požadavek na vyšetření moru včelího plodu musí být vyznačen na objednávce laboratorního vyšetření (kód vyšetření EpM 160) i na obalu vzorků.

V případě odběru vzorku včel ošetřujících plod je nutné včely před odesláním do laboratoře utratit mrazem. Vzorek v množství minimálně 5 g (což odpovídá asi 50 ks včel) je nutné vložit do nepropustných vzorkovnic, které se zabalí a označí adresou, registračním číslem včelaře, registračním číslem stanoviště a čísly úlů, ze kterých vzorek pochází. Vzorky se předají k bakteriologickému vyšetření do státního veterinárního ústavu. Požadavek na vyšetření moru včelího plodu musí být vyznačen na objednávce laboratorního vyšetření (kód vyšetření EpM 160) i na obalu vzorků.

(5) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje provést druhý odběr vzorků od všech včelstev na všech stanovištích umístěných v ochranném pásmu a předat je k vyšetření do státního veterinárního ústavu v termínu 15.02.2023. Požadavek na vyšetření moru včelího plodu musí být řádně vyznačen na objednávce laboratorního vyšetření (kód vyšetření EpM 160) i na obalu vzorků.

Čl. 3

Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše: a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu, b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Čl. 4

Poučení

Pokud v souladu s § 67 a násl. veterinárního zákona vzniká nárok na poskytnutí náhrady nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, je třeba jej včas uplatnit na základě žádosti podané u Ministerstva zemědělství, které o ní rozhodne. Podrobnosti pro uplatňování náhrady a náležitosti žádosti o její poskytnutí stanoví vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností. Formulář žádosti je dostupný na internetových stránkách Ministerstva zemědělství.

Čl. 5

Společná a závěrečná ustanovení

(1) Toto nařízení nabývá podle § 2 odst. 1 a § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů z důvodu ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, platnosti a účinnosti okamžikem jeho vyhlášením formou zveřejnění ve Sbírce právních předpisů. Datum a čas vyhlášení nařízení je vyznačen ve Sbírce právních předpisů.

(2) Toto nařízení se vyvěšuje na úředních deskách krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a musí být každému přístupné u krajské veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.

(3) Státní veterinární správa zveřejní oznámení o vyhlášení nařízení ve Sbírce právních předpisů na své úřední desce po dobu alespoň 15 dnů ode dne, kdy byla o vyhlášení vyrozuměna.

V Ostravě dne 16.08.2022

MVDr. Severin Kaděrka
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj
podepsáno elektronicky