Informace o včelařských eurodotacích

Vážené chovatelky, vážení chovatelé,

včelařské dotace financované z prostředků státního rozpočtu České republiky a evropských fondů, tak jak je měla možnost poznat celá řada z vás, vstupují rokem 2022 do již sedmnáctého roku své existence. Za uvedené období prošla mnohými úpravami a přinesla, jak pevně věřím, užitek lidem, kteří se chovu včel věnují. Dlouholetá podpora je důkazem významu včelařství jako součásti snahy o zajištění dostatečného počtu včelstev potřebných pro opylení zemědělských plodin, udržení biodiverzity krajiny a v poslední době i podporu zdravého životního stylu ve společnosti, ke kterému med a včelí produkty jistě přispívají.

V uplynulém dotačním roce 2020/2021 pokryly prostředky přidělené na dotace veškeré nároky chovatelů včel a dotace tak byla poskytnuta všem, kteří splnili podmínky pro její přiznání, v plné, tedy nekrácené výši. Celkem bylo vyplaceno 57,3 mil. Kč. V červnu roku 2021 došlo navíc prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2021/974 k navýšení příspěvku ze zdrojů EU. Navýšení souvisí s chystanými změnami v oblasti dotační politiky EU nejen v oblasti včelařství.

Vzhledem k termínu účinnosti změn a stádiu příprav na období provádění Společné zemědělské politiky (SZP) 23+ je zatím předčasné věnovat se této oblasti detailně. Z pohledu včel v principu dojde k ukončení poskytování včelařských „eurodotací“ na základě vnitrostátních včelařských programů a k přechodu do „Strategického plánu SZP na období 2023-2027 pro ČR“ (SP SZP). Včelařské dotace označované nově jako odvětvové intervence do sektoru včelařství se tak staví po bok nejdůležitějším zemědělským dotacím, kterými budou intervence v oblasti přímých plateb na plochu a intervence v rámci opatření programu rozvoje venkova zahrnuté také do SP SZP. S podrobnostmi bude veřejnost seznamována v závislosti na postupu příprav SP SZP a příprav související evropské a národní legislativy. Nejdůležitější informací pro vás v tuto chvíli je, že podpora včelařství zůstane zachována i po roce 2023.

V návaznosti na uvedené mi dovolte ještě jednu poznámku týkající se přechodného období, tj. období od ukončení administrace dle Českého včelařského programu 2020 – 2022 (k datu 31. 7. 2022) do zahájení provádění SP SZP (od 1. 1. 2023). Za účelem zajištění kontinuity plateb pro podporu sektoru včelařství došlo k prodloužení vnitrostátních programů do konce roku 2022. Dále dojde k vydání novely NV č.148/2019. Předmětem technické novely bude mimo jiné úprava definice včelařského roku, ve smyslu přechodného období (tzn. období od 1. 8. do 31. 12. 2022), které je kratší než období včelařského roku dle definice EK. Z hlediska nárokování, posuzování a vyplácení finančních podpor se bude tedy jednat o dvě samostatná finanční období, tj. evropské finanční prostředky budou vypláceny samostatně pro období 1. 8. 2021 – 31. 7. 2022 a pro období 1. 8. – 31. 12. 2022.

Ať už budete mít zájem o včelařské „eurodotace“ v probíhajícím včelařském roce 2021/2022 nebo v období přechodném, věnujte prosím pozornost tradičním zdrojům informací, kterými jsou kromě časopisu Včelařství webové stránky uznaných žadatelů a také SZIF. Základní informace jsou zveřejňovány a průběžně aktualizovány na adrese https://www.szif.cz/cs/dotace-naopatreni-v-oblasti-vcelarstvi (v záložce SZIF poskytuje > Společná organizace trhů > Včelařství > Včelařské eurodotace > Ke stažení).

Na závěr tohoto příspěvku mi dovolte popřát všem včelařům mnoho zdraví, úspěšný rok 2022, a spokojenost při často náročné, ale zajímavé včelařské práci.

Ing. Robert Zavadil, ředitel Odboru společné organizace trhů, SZIF