METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2017

 • Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu
 • Včely
 • EpM120 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV) – monitoring Vyšetření směsných vzorků měli v rizikových oblastech (po 5 letech od zrušení ohniska nebo ohnisek ve vymezeném ochranném pásmu). Vyšetřování se provádí mimo současná ochranná pásma, v oblasti, která byla před pěti lety ohniskem nebo ochranným pásmem –to znamená zrušená v roce 2012 a pokud se v následujících letech nevyšetřovalo. Vyšetřuje se směsný vzorek měli ze stanoviště včelstev (maximálně 25 včelstev).   EpM200 HNILOBA VČELÍHO PLODU – VyPr – klinické vyšetření Všechna včelstva v ochranných pásmech moru nebo hniloby včelího plodu, vyšetření se provádí 1x v průběhu 12-ti měsíců po likvidaci nemocných včelstev.   EpM210 HNILOBA VČELÍHO PLODU –VyLa (BV) Na základě klinického vyšetření v indikovaných případech vyšetření plástů. KVS určí rozsah vyšetření.   EpM130 MOR VČELÍHO PLODU –VyLa (BV) Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli (1 vzorek maximálně od 25 včelstev) 1x ročně na stanovišti, v případě, že se jedná o chovy včelích matek evidované v seznamu chovů vedeném uznaným chovatelským sdružením dle zákona č. 154/2000 Sb.   EpM300 VARROÁZA – VyLa (PV) Směsné vzorky veškeré zimní měli od všech včelstev na stanovišti, po nařízeném podzimním preventivním ošetření v předcházejícím roce. Vzorky se odebírají nejdříve 30 dní po posledním vložení ometených a čistých podložek na dna úlů, po provedeném podzimním preventivním ošetření (ExM340) a musí být odevzdány k vyšetření do 15. 2. 2018. Všichni chovatelé včel jsou povinni do 30. 9. 2017 vložit na dna úlů vyjímatelné a čistitelné podložky tak, aby zabraly celou plochu dna úlu.   II. Povinné úkony hrazené chovatelem zvířat
  1. Včely
    ExM110 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV) Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli (1 vzorek maximálně od 25 včelstev), vyšetření nesmí být starší 12 měsíců a provádí se
  1. a) před přemístěním včel nebo včelstev mimo katastrální území tvořící obec,
  2. b) v případě kočovných včelstev na stanovišti, na kterém jsou včelstva zazimována.
    ExM310 VARROÁZA – O (předjarní preventivní ošetření) Na základě vyhodnocení extenzity varroázy v jednotlivých obcích podle procenta stanovišť bez nálezu roztoče (nulová extenzita) se provede preventivní ošetření u všech včelstev na všech stanovištích, pokud byla zjištěna nulová extenzita u méně než 25 % stanovišť na území obce. Pokud byla zjištěna nulová extenzita u 25 % a více stanovišť na území obce, provede se ošetření pouze na stanovištích, kde byl zjištěn nález více než tři samičky Varroa destructor v průměru na jedno včelstvo ze směsných vzorků zimní měli, odebraných do 15. 2. 2017. Ošetření se provede schváleným VLP v souladu s příbalovou informací nebo VLP schváleným pro klinické testování v souladu s podmínkami jeho použití pro klinické testování. Toto ošetření musí být provedeno do 15. 4. 2017. Vyhodnocení extenzity varroázy provede ÚVS SVS.   ExM320 VARROÁZA – O (letní preventivní ošetření) Na základě vyhodnocení extenzity varroázy v jednotlivých obcích podle procenta stanovišť s nálezem více než tři samičky Varroa destructor v průměru na jedno včelstvo ze směsných vzorků zimní měli (vysoká extenzita), odebraných do 15. 2. 2017, se provede ošetření u všech včelstev na všech stanovištích, pokud byla zjištěna vysoká extenzita u více než 25 % stanovišť na území obce. Ošetření se provede schváleným VLP v souladu s příbalovou informací nebo VLP schváleným pro klinické testování v souladu s podmínkami jeho použití pro klinické testování. Toto ošetření musí být provedeno nejpozději do deseti dnů po posledním vytočení medu. Vyhodnocení extenzity varroázy provede ÚVS SVS.   ExM330 VARROÁZA – O (letní preventivní ošetření – kočující včelstva) Preventivní ošetření všech včelstev, která kočují, se provede po 1. 6. 2017, nejpozději do 14 dnů po každém návratu na stanoviště, evidované v Ústřední evidenci zvířat, na kterém budou včelstva zazimována, jedním z VLP v souladu s příbalovou informací nebo VLP schváleným pro klinické testování v souladu s podmínkami jeho použití pro klinické testování.   ExM340 VARROÁZA – O (podzimní preventivní ošetření) Preventivní ošetření všech včelstev na všech stanovištích
  1. a) přípravkem Varidol 125 mg/ml – roztok k léčebnému ošetření včel 3x v období od 10. 10. do 31.12. 2017 v intervalu 14 – 21 dnů a z hlediska aplikace v souladu s příbalovou informací k jeho použití nebo
  2. b) jiným veterinárním léčivým přípravkem pro ošetření včel opakovaně v souladu s příbalovou informací k jeho použití nebo
  3. c) jiným přípravkem, určeným pro ošetření včel, v souladu s podmínkami jeho použití pro klinické
  testování   ExM400 NOSEMA – VyLa (PV) Parazitologické vyšetření; vyšetřuje se vzorek 30 v čel z každého včelstva na stanovišti, v případě, že se jedná o registrované chovy matek.
  1. Výše výdajů na preventivní a diagnostické úkony uvedené v části I.
    Laboratorní vyšetření uvedená v části I. provedená ve státních veterinárních ústavech a laboratořích, kterým SVS vydala povolení k provádění veterinárně laboratorní diagnostické činnosti (Výzkumný ústav včelařský v Dole, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.), jsou plně hrazena ze státního rozpočtu. Ing. Marian Jurečka, v.r. ministr zemědělství]]>