Zápis z KKV 28.12.2015

Program jednání KKV ČSV – 28.12.2015   Místo : Apis Ostrava, Dům včelařů Hodina: 14:00 hod. Účast: členové KKV + zástupci OO ČSV MSK – viz. Prezenční listina  

Program:

  1. Zahájení
  2. Informace o stavu a náladě v MSK po X. Sjezdu
  3. Informace o dalším možném vývoji v MSK
  4. Harmonogram prací pro variantu vzniku Spolku včelařů Moravy a Slezska
  5. Diskuze
  6. Závěr  
  7. Přání sváteční pohody a klidu v tuto neklidnou dobu pro členy ČSV v úvodním slově předsedy KKV Václava Sciskaly. Všechna naše jednání se nesou v duchu zájmu o dohodu a prospěch pro náš tým. Žádost o věcnou a konstruktivní debatu nad tématy.

 Ad2. Informace podají zástupci okresů – delegáti X.sjezdu.   Předsedkyně OO ČSV Opava Vítková: Vzešlé vedení ČSV po X. Sjezdu 13.12.2015 v čele s Mgr.J.Machovou a MVDr.M.Peroutkou je souhlasem a ztotožněním se členů ČSV s minulými praktikami, veškerými závažnými pochybeními a finančními ztrátami ČSV na úkor celé členské základny. Po volbě za předsedkyní ČSV na svou podporu si vybrala jako místopředsedu MVDr. M.Peroutku, (v minulosti dějin ČSV tajemníka ČSV a blízkého svého spolupracovníka), člověka zodpovědného za ztráty ve Včele Předboj, odklonění finančních prostředků z dotační podpory pro včelařství do OUVC Nasavrky.Kdy do dnešního dne ČSV splácí pokutu FÚ formou splátkového kalendáře za toto pochybení.Na tomto zavinění se také přímo podílí rovněž Mgr.J. Machová. Mgr.J.Machová a MVDr.M.Peroutka, jsou ti co by měli nést trestní i morální zodpovědnost.Je výsměchem, morálnímu kreditu, že nový RV si je opět zvolil do svého vedení. Pro mne člena RV je nepřijatelné, nemorální a ostudné toto vedení. Proto jsme svolali schůzku KKV ČSV 28.12.2015 v Ostravě, kde se ujednáme o následných krocích. S dojednaným zde návrhem předstoupíme před své výbory okresních organizací, funkcionáře ZO a členskou základnu. Jsem pro založení nového spolku Navrhují, založit nový spolek s regionálním uspořádáním se zastoupením všech okresů MS-kr. a následným vyvedením všech členů ZO, kteří budou mít zájem do spolku vstoupit. Spolek zajistí členům servis podobný jaký mají v ČSV.   Předseda OO ČSV FM Poništ: Souhlasím se všemi řečenými věcmi. Vše se musí projednat s funkcionáři ZO, měli bychom dbát na tradice ČSV.  Vedení tam může být dnes a zítra ne. První bychom měli pracovat oponovat, pokud se nám nebude něco líbit. Podle mne tak za půl roku založit spolek, až vše vysvětlíme a řekneme včelařům. Zatím členové okresu FM mi dali mandát k práci v RV. Je za potřebí, aby vznikl nový spolek. Měli bychom však mít ze dneška mandát s čím půjdeme na zasedání RV a zda přijmeme nějaké pozice.   Jednatel OO ČSV BR Pospíšil : Musíme si položit otázku zda chceme založit si svůj spolek. Dokud se nezmění struktura svazu, nezmění se nic.Jsem pro založení spolku, ale jsem proti, aby se jednalo bez řádné přípravy.   Předseda OO ČSV OV Gazda: Zatím nemám mandát pro jiné jednání než za svou osobu.Jako osoba jsem pro založení spolku.Paní Machová nemá tak silný mandát. Není mi to jedno, musíme však mít vše připravené a pevně v rukách.Podle toho jaké padne rozhodnutí, tak budu iniciovat své členy.Je naznačený cíl, ale musíme zvolit cestu jak se k tomu cíli dostat. Poučme se od těch, kteří dnes čerpají finanční prostředky. Na MZ se zvou zástupci všech spolku, takže to je cesta.   Jednatelka OO ČSV NJ Bučánková Doporučení našeho předsedy Segeti je, do ničeho se nehrňte. Přiklonili bychom se k většině.Necháme vše projednat na aktivech. OO ČSV NJ Jeřábek: Cítíme, že Sjezd ČSV vrátil svaz zpět do doby, kdy službu pro členy nedělali dobře, právě ti, kteří jsou dnes ve vedení tam zpět.Je potřeba v ČSV pokračovat, bojovat v RV, hlídat ten majetek, který tam včelaři vytvořili.   

Ad3. Máme na stole tři varianty dalšího vývoje:   I. – nic se nemění, spolky akceptují stav a život jde dál. Zástupci v orgánech budou navrhovat a prosazovat zájmy včelařů MSK. Ti co nesouhlasí s programem mají volbu života jako včelaři neorganizovaní nebo se zapojit do jiných spolků.   II. – vytvořit nový spolek „ Spolek včelařů Moravy a Slezska“, nebo „ Spolek včelařů Moravskoslezského kraje“, nebo „Spolek včelařů pro Moravu a Slezsko“, nebo „ Spolek včelařů pro Moravskoslezský kraj“ celý kraj přejde demonstrativně.   III. – nespokojeni členové ČSV si založí nový spolek, jako volné sdružení se zápisem do Rejstříkového soudu a bude vyvíjet činnost ve vlastní réžii, spolupracovat s ostatními spolky a bude otevřený pro chovatele včel v našem regionu.   Z našeho pohledu jsme schopni samostatně pracovat, vytvořit servis pro včelaře, udat jasný směr a vytvořit vlastní spolek s regionálním uspořádáním spolku se zastoupením a následným vyvedením všech členů ZO, kteří budou mít zájem do spolku vstoupit.   Bylo provedeno hlasování o založení nového spolku:   Pro návrh založení nového spolku 13 hlasů Proti založení nového spolku 0 Zdržel se hlasováni 1 hlas   Odhlasováno vznik nového Spolku včelařů Moravskoslezského kraje. Název spolku bude stanoven ustavujícím výborem.   

Ad4. – Harmonogram prací pro vznik nového spolku: – Ustavující výbor …………………………………….. …………………….T: do 31.12.2015 – Stanovy a zakladatelské listiny, zřízení účtu ……………………… T: do 15.2.2016 – Ustavující Valná hromada nového spolku …………………………. T: do 31.3.2016 – Podání návrhu na Zápis do Rejstříkového soudu ……………….. T: do 30.4.2016 – Po zaregistrování nového spolku podat informace všem partnerům, Mze,KÚ MSK, SVS, médiím, atd.   Přípravný výbor: z každého okresu jeden zástupce: Bruntál – Pospíšil, Frýdek – Poništ, Karviná – Sciskala, N.J. – Jeřábek, Opava – Vítková, Ostrava-?   

Ad5. Diskuze:   Podána informace o statistice MSK v CIS ČSV. Stav k dnešnímu dni dle CIS: Čl. ČSV         –     4.956 čl.     – á 200,- Kč       – 991.200,- Kč Neorgan.         –       221 Stanovišť         –     6.046 Včelstev         –   54.635         – á 16,- Kč         – 874.160,- Kč –—————————————————————————– Odvod financí MSK do ČSV pro rok 2016     – 1.865.360,- Kč   O to větší důvod se zajímat jak je s prostředky našich členů nakládáno.   Zasedání přípravného výboru 13.ledna 2016 od 16:00 hod. V Ostravě, Dům včelařů Apis.   

Ad 6) Závěr   Předseda Sciskala poděkoval všem za věcný přístup a popřál do nového roku zdraví a pohodu v osobním životě. Ukončeno v 17:00 hod.   

Zapsala: Alena Vítková